چهارمین هفته‌تئاتر دانشگاه هنر

هفته تئاتر دانشگاه هنر تهران رویدادی است بين دانشگاهی که در آن دانشجویان رشته‌ها و دانشگاه های مختلف در طول یک هفته آثار خود را به اجرا در آورده و در حین به رقابت به تماشای آثار همدیگر نیز می نشینند.